post@altask.no

Styreleder Rune Sundelin, tlf. 975 25323

Styremedlem Tom Eirik Olsen

Styremedlem Jørn Lille

Styremedlem Karianne Lund Heitman

 

Varamedlem:

Ungdomsrepresentant: